Säännöt

Säännöt

Turun Erotuomarikerho ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Turun Erotuomarikerho ry.
Sen kotipaikkana on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Suomen Palloliiton Läntinen alue.
Yhdistystä nimitetään myöhemmin näissä säännöissä kerhoksi.

2 §
1. Tasa-arvo – Otamme kaikki huomioon tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ikään, taustaan tai sukupuoleen katsomatta
2. Terveys – Huolehdimme terveydestämme ja kannustamme päihteettömyyteen
3. Turvallisuus – Varmistamme toiminnallamme, että kaikki saavat suorittaa harrastustaan turvallisessa ympäristössä
4. Yhteisöllisyys – Haluamme, että jokainen tuntee kuuluvansa kerhoon ja että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa kerhon toimintaan
5. Suvaitsevaisuus – Edistämme suvaitsevaisuutta ottamalla tuomarit, pelaajat, taustahenkilöt ja katsojat huomioon yhdenvertaisina niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin
6. Avoimuus – Kerromme toimistamme avoimesti ja läpinäkyvästi
7. Käyttäytyminen – Käyttäydymme soveliaasti toiset huomioiden, niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin

3 §
Kerhon tarkoituksena on pätevien, fyysisesti ja psyykkisesti korkeatasoisten jalkapallo- ja futsalerotuomarien kasvattaminen.
Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää voittoa tavoittelematta mahdollisimman tehokasta, monipuolista ja ajanmukaista erotuomarien koulutustoimintaa.
Kerho toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja henkisenä tukena sekä erotuomarien yhteisten taloudellisten oikeuksien valvojana, pyrkien samalla erotuomaritoiminnan yleisen arvostuksen lisäämiseen.
Kerho toimii yhteistyössä toisten kerhojen, seurojen, yhdistysten yms. kanssa ja pyrkii toimimaan mahdollisuuksiensa mukaan jalkapalloilun hyväksi muidenkin kuin omien jäsentensä keskuudessa järjestämällä neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia.

4 §
Toimintansa tukemiseksi kerho voi hankkia varoja järjestämällä talkootapahtumia, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia, ja perimällä jäsentensä saamista erotuomaripalkkioista erityistä otteluveroa, jonka suuruus määrätään kerhon syyskokouksessa talousarvion yhteydessä.

5 §
Kerhon jäseneksi pääsee jokainen Suomen Palloliiton hyväksymä aktiivierotuomari tai aikaisemmin aktiivisena toiminut jalkapallotuomari.
Jäseneksi kirjoittautumisen yhteydessä suoritettavan liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan
jäsenmaksun suuruus päätetään kerhon syyskokouksessa.

6 §
Kantajäseneksi, joka vapautetaan vuotuisen jäsenmaksun suorittamisesta, pääsee kerhon jäsen suorittamalla kertamaksuna voimassa olevan, ikäluokasta/vihellysvuodesta riippumattoman,
jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Tukijäseneksi voidaan kerhoon hyväksyä sellainenkin jalkapalloilun kannattaja, yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka ei ole suorittanut erotuomarikoulutusta.
Tukijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään kerhon syyskokouksessa. Tukijäsenillä on kerhon kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Jäsenedut eivät koske tukijäseniä.

7 §
Jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä.
Jäsen voidaan myös erottaa kerhosta yhdistyksen hallituksen kokouksessa, jos hän on käyttäytynyt kerhon laatimien arvojen vastaisesti sekä aiheuttanut huomattavaa vahinkoa kerholle.
Jäsenen erottaminen vaatii, että 2/3 hallituksen jäsenistä äänestää kokouksessaan erottamisen puolesta.

8 §
Kerhon kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka aktiivisella toiminnallaan kerhon ja sen tarkoitusperien hyväksi ansaitsee kerhon erityisen kiitollisuuden.
Kunniajäsen voidaan valita vain hallituksen ehdotuksesta kerhon varsinaisessa kokouksessa ja ehdotus hyväksytään, jos enemmistö annetuista äänistä sitä kannattaa.

9 §
Kerhon asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on läsnä.
Kerhon kokous tai hallitus voi tarvittaessa valita kerholle muitakin toimihenkilöitä.

10 §
Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa ja valvoa kerhon toimintaa sekä toimeenpanna varsinaisten ja ylimääräisten kokousten päätökset
2. hoitaa kerhon omaisuutta, jonka hoidosta se on vastuunalainen
3. laatia toimintakertomus edelliseltä vuodelta
4. laatia toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
5. pitää tilejä ja laatia talousarvio
6. kutsua koolle kerhon varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
7. pitää jäsenrekisteriä
8. hoitaa yhteyttä niihin liittoihin, järjestöihin, seuroihin, kerhoihin ja muihin yhteisöihin, joiden kanssa tapahtuva yhteistyö edistää kerhon tavoitteiden saavuttamista
9. muutenkin aktiivisesti toimia sääntöjen §:ssä 3 nimitettyjen päämäärien hyväksi.

11 §
Kerhon tilit päätetään kunkin vuoden joulukuun viimeisenä päivänä.
Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava ennen tammikuun 15. päivää yhdistyksen toiminnantarkastajille sääntöjen §:ssä 12 määrättyä tarkoitusta varten.

12 §
Toiminnantarkastajien tulee tammikuun kuluessa antaa hallitukselle kirjallinen, kerhon kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13 §
Kerhon päätösvaltaa käyttää kerhon kokous.
Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmikuussa ja syyskokous marraskuussa. Asiat, jotka jäsenet haluavat käsiteltäviksi kerhon varsinaisissa kokouksissa, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti.
Kevätkokoukseen tarkoitetut esitykset on toimitettava hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivänä ja syyskokoukseen tarkoitetut viimeistään lokakuun 15. päivänä.
Kerhon ylimääräisiä kokouksia, kuukausikokouksia ja muita tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa hallituksen harkinnan mukaan.
Kerhon ylimääräinen kokous on pidettävä myös silloin, jos vähintään yksi kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ja ilmoittamassaan tarkoituksessa hallitukselta vaatii.
Hallitus kutsuu kerhon kokoukset koolle postitse, sähköpostitse tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään 1 viikko ennen kokousta.

ETÄYHTEYS
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

14 §
Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. suoritetaan kokouksen avaus, valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
6. esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. keskustellaan muista esille tulevista asioista.

15 §
Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. suoritetaan kokouksen avaus, valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. määrätään kerhon jäseniltä ja tukijäseniltä kannettavan jäsenmaksun sekä uusien jäsenten liittymismaksun suuruus ja päätetään maksujen kantotapa
6. määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
8. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
12. päätetään, miten kerhon tiedotustoiminta järjestetään
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. keskustellaan muista esille tulevista asioista

16 §
Kerhon kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kokousten päätökset sitovat myös poissa olevia jäseniä.
Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa.

18 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon varsinaisessa kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

19 §
Kerho voidaan purkaa ja sen toiminta lopettaa kerhon varsinaisessa kokouksessa, jos purkamisehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

20 §
Kerhon lopettaessa toimintansa sen varat luovutetaan Suomen Palloliiton Läntisen alueen erotuomaritoiminnan edistämiseksi.

Tapahtumat