Säännöt

Turun Erotuomarikerho ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Erotuomarikerho ry. Sen kotipaikkana on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piiri. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi.

2 §

Kerhon tarkoituksena on pätevien, fyysisesti ja psyykkisesti korkeatasoisten jalkapalloerotuomarien kasvattaminen. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää voittoa tavoittelematta mahdollisimman tehokasta, monipuolista ja ajanmukaista erotuomarien koulutustoimintaa. Kerho toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja henkisenä tukena sekä erotuomarien yhteisten taloudellisten oikeuksien valvojana pyrkien samalla erotuomaritoiminnan yleisen arvostuksen lisäämiseen. Kerho toimii yhteistyössä toisten kerhojen, seurojen yms. kanssa ja pyrkii toimimaan mandollisuuksiensa mukaan jaikapalloilun hyväksi muidenkin kuin omien jäsentensä keskuudessa järjestämällä neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia.

3 §

Toimintansa tukemiseksi kerho voi hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottamalla vastaan lahjoituksia ja perimallä jäsentensä saamista erotuomaripalkkioista erityistä otteluveroa, jonka suuruus määrätään kerhon syyskokouksessa talousarvion yhteydessä.

4 §

Kerhon jäseneksi pääsee jokainen Suomen Palloliiton hyväksymä Länsi-Suomen piirissä toimiva jalkapallotuomari. Jäseneksi kirjoittautumisen yhteydessä suoritettavan liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan jäsenmaksun suuruus päätetään kerhon syyskokouksessa.

5 §

Kantajäseneksi, joka vapautetaan vuotuisen jäsenmaksun suorittamisesta, pääsee kerhon jäsen suorittamalla kertamaksuna voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena. Tukijäseneksi voidaan kerhoon hyväksyä sellainenkin jalkapalloilun kannattaja, yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka ei ole suorittanut erotuomaritutkintoa. Tukijäseniltä perittävän vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun suuruus päätetään kerhon syyskokouksessa. Tukijasenillä on kerhon kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Muut saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Mikäli jäsen haluaa erota kerhosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokoukselle.

7 §

Jäsen, joka ei täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan tai toimii kerhon tavoitteiden vastaisesti tai muuten käytöksellään haittaa sen pyrkimyksiä, voidaan erottaa kerhosta. Erottamispäätös on tehtävä kerhon varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja tullakseen hyväksytyksi sen on saatava kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

8 §

Kerhon kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka aktiivisella toiminnallaan kerhon ja sen tarkoitusperien hyväksi ansaitsee kerhon erikoisen kiitollisuuden. Kunniajäsen voidaan valita vain hallituksen ehdotuksesta kerhon varsinaisessa kokouksessa ja ehdotus hyväksytään, jos enemmistö annetuista äänistä sitä kannattaa.

9 §

Kerhon asioita hoitaa vuodeksi kerralaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on läsnä. Kerhon kokous tai hallitus voi tarvittaessa valita kerholle muitakin toimihenkilöitä.

10 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa ja valvoa kerhon toimintaa sekä toimeenpanna varsinaisten ja ylimääräisten kokousten päätökset
 2. hoitaa kerhon omaisuutta, jonka hoidosta se on vastuunalainen
 3. laatia toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 4. laatia toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 5. pitää tilejä ja laatia talousarvio
 6. kutsua koolle kerhon varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
 7. pitää jäsenluetteloa
 8. hoitaa yhteytta niihin liittoihin, järjestöihin, seuroihin, kerhoihin ja muihin yhteisöihin, joiden kanssa tapahtuva yhteistyö edistaa kerhon tavoitteiden saavuttamista
 9. muutenkin aktiivisesti toimia sääntöjen §:ssa 2 nimitettyjen päämäärien hyväksi.

11 §

Kerhon tilit päätetään kunkin vuoden joulukuun viimeisena päivänä. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava ennen tammikuun 15. päivää yhdistyksen tilintarkastajille saantöjen §:ssä 12 määrättyä tarkoitusta varten.

12 §

Tilintarkastajien tulee tammikuun kuluessa antaa hallitukselle kirjallinen, kerhon kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13 §

Kerhon päätösvaltaa käyttää kerhon kokous. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmikuussa ja syyskokous marraskuussa. Asiat, jotka jäsenet haluavat käsiteltäviksi kerhon varsinaisissa kokouksissa, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti. Kevätkokoukseen tarkoitetut esitykset on toimitettava hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivänä ja syyskokoukseen tarkoitetut viimeistään lokakuun 15. päivänä. Kerhon ylimääräisiä kokouksia, kuukausikokouksia ja muita tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa hallituksen harkinnan mukaan. Kerhon ylimääräinen kokous on pidettava myös silloin, jos vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti ja ilmoittamassaan tarkoituksessa hallitukselta vaatii. Hallitus kutsuu kerhon kokoukset koolle kirjeellisesti tai sanomalehtiilmoituksella vähintään 1 viikko ennen kokousta.

14 §

Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. suoritetaan kokouksen avaus, valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. keskustellaan muista esille tulevista asioista.

15 §

Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. suoritetaan kokouksen avaus, valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. määrätään kerhon jäseniltä ja tukijäseniltä kannettavan jäsenmaksun sekä uusien jäsenten liittymismaksun suuruus ja päätetään maksujen kantotapa
 6. määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 8. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkasta¬maan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 12. päätetään, miten kerhon tiedotustoiminta järjestetään
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. keskustellaan muista esille tulevista asioista

16 §

Kerhon kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä area, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokousten päätökset sitovat myös poissa olevia jäseniä. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa.

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon varsinaisessa kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

19 §

Kerho voidaan purkaa ja sen toiminta lopettaa kerhon varsinaisessa kokouksessa, jos purkamisehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

20 §

Kerhon lopettaessa toimintansa sen varat luovutetaan Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirille erotuomaritoiminnan edistämiseksi